Stretnutie zástupcov organizácií združujúcich pracovníkov v kultúrnom priemysle s ministerkou kultúry SR

hudobna_unia
 

Dňa 20. augusta 2020 sa uskutočnilo stretnutie ministerky kultúry Natálie Milanovej a zástupcov organizácií: Hudobná Únia Slovenska, Asociácia hudobných klubov Slovenska, Združenie promotérov a festivalov Slovenska, Klub nezávislých divadiel ADTa Asociácia kultúrnych inštitúcii Slovenska. Na uvedenom stretnutí bol prítomný aj štátny tajomník MK Radoslav Kutaš.

Zástupcovia uvedených organizácií oceňujú obojstranne vecnú diskusiu, ktorá trvala takmer dve hodiny. Predmetom rokovania boli konkrétne návrhy a kroky pomoci kreatívnemu priemyslu – a teda všetkým výkonným povolaniam v rámci tohto odvetvia. 

 

Ministerka Natália Milanová sa zaviazala v čo najkratšom čase umožniť nadviazanie priameho dialógu s Ministerstvom zdravotníctva a Úradom verejného zdravotníctva SR tak, aby sa nastavil jasný, primeraný a predvídateľný model fungovania sektoru hromadných podujatí (kultúra, šport, spoločenské akcie). Cieľom je zohľadnenie špecifík organizácie takýchto podujatí, primeranosť opatrení a tiež určenie zodpovednosti za ekonomický dosah opatrení na všetky dotknuté strany. Zástupcovia organizácií opakovanie zdôraznili, že tento model je nevyhnutný pre efektívne a zmysluplné fungovanie a zároveň pripomenuli opakovaný problém, kedy ani pár dní pred 1. septembrom neexistuje jasný súbor záväzných pravidiel a pokynov pre tento sektor a pre príslušné okresné ÚVZ. Rovnako tak nie je známy mechanizmus uplatňovania náhrad pri ich zrušení. V najbližších dňoch by sa malo uskutočniť aj stretnutie zástupcov týchto organizácii s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím a hlavným hygienikom Jánom Mikasom, ktoré sprostredkuje ministerka kultúry.

 

Jedným z bodov diskusie bola možnosť podporiť ľudí pracujúcich v kultúrnom priemysle aj finančnou pomocou, ktorá by sa mohla skladať v ideálnom prípade z troch zložiek, aby pokryla špecifické potreby jednotlivcov a organizácií.

 

  1. Ohlásená pomoc umelcom prostredníctvom grantovej schémy Fondu na podporu umenia

Podmienky tejto pomoci stanoví Fond na podporu umenia (FPU). Prioritne ide o schému určenú ľuďom, ktorí “prepadli cez sito” napríklad kvôli súbehu činností. Pôjde o štipendiá, granty a projekty smerované do nadchádzajúcich mesiacov. Zástupcovia organizácii apelovali, aby grantová schéma bola čo najzrozumiteľnejšia a týkala sa čo najširšieho okruhu možných profesií a zameraní, teda okrem klasických výkonných umelcov i kategórií s technickým alebo kreatívnym vkladom (napr. light designer, režisér, dramaturg, choreograf, tanečník, grafik a pod.).

 

  1. Náhrady pre umelcov alebo obslužné profesie (napr. technické profesie, manažéri, produkční atď.), ktoré nespadajú do schémy FPU ani po rozšírení okruhu v zmysle návrhu. Ide o alokovanie prostriedkov na pokrytie výpadku príjmov spätne za uplynulé mesiace od marca. 

 

  1. Náhrady pre organizácie, promotérske spoločnosti, kluby, ticketingové spoločnosti, produkčné spoločnosti, dodávateľov techniky kluby, nezriaďované divadlá, atď. Ide o kultúrnych operátorov, ktorí zabezpečujú chod živej kultúry a hromadných podujatí. Schéma pomoci sa môže realizovať napríklad po vzore schémy z ČR: COVID-19 a Kultúra (spoločná schéma MPo ČR a MK ČR), ktorá bude refundovať vynaložené prostriedky na zrušené podujatia a aktivity. 

 

Spoločné vyhlásenie zástupcov organizácií: „Toto je zatiaľ prvé stretnutie zo série mnohých, ktoré nás v blízkej dobe čakajú a veríme, že sa veci začnú hýbať správnym smerom. Zároveň veríme, že spoločné kultúrne a športové zážitky povzbudia všetkých v týchto ťažkých časoch.“

 

Rokovanie s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom je naplánované na utorok 25. augusta 2020. O výsledku tohto rokovania budú asociácie informovať.

 

Podpísané organizácie: 

 

Hudobná Únia Slovenska 

Asociácia Hudobných Klubov Slovenska

Združenie promotérov a festivalov Slovenska 

Asociácia Kultúrnych Inštitúcií Slovenska

BTL Komunikačná asociácia 

Klub nezávislých divadiel ADT